Ochrana osobních údajů

                                                                                                                                                                                         Fotografie obchodníka

Podmínky zpracování osobních údajů

 

Tímto beru na vědomí, že společnost:

 M.A.B. Trade s.r.o.
IČ: 27732860,
se sídlem Tovární 861, Staré Město, 686 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 55256
Tel.: 572 430 463

(dále také jen jako „Správce“)

 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:

jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo domu, město, PSČ, země), telefonní číslo, e-mail.

(dále jako „osobní údaje“).

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

  1. vyřízení mé objednávky v internetovém obchodě Správce provozovaném na internetové adrese (https://www.mabtrade.cz);
  2. plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi mnou a Správcem prostřednictvím internetového obchodu Správce a navazujících služeb Správce;
  3. marketingové účely – přímý marketing (zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou, či jinými způsoby elektronické komunikace, telefonický kontakt apod.).

 Zpracování osobních údajů pro marketingové účely je odůvodněno Vaším dobrovolným souhlasem. Souhlasem s tímto zpracováním se považuje zaznačení pole „Chci odebírat newslettery“. Osobní údaje poskytnuté pro marketingové účely zpracováváme po délku trvání souhlasu. Jsem si vědom/a svého práva tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoli písemně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: jurikova@mabtrade.cz.

 Jsem si vědom/a toho a uděluji souhlas s tím, že Správce může mnou poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro Správce a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 Správce nepředává osobní údaje mimo EU.

 Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

 Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jejich poskytnutí je nezbytné k realizaci shora uvedené služby.